Regulamin wypożyczalni samochodów dostawczych

 1. Wynajmowanie samochodów na czas określony przez Klienta, przy czym najkrótszy wynosi 1 dobę, zaś najdłuższy 1 miesiąc.
 2. Odpłatność za wynajmowanie pobierane jest „z góry” a ostateczne rozliczenie odbywa się przy zdaniu samochodu.
 3. Wynajmowany samochód jest z „rezerwą” paliwa i z „rezerwą” powinien być zdany.
 4. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna, która:
  - ukończyła 21 lat,
  - posiada ważny dowód osobisty i prawo jazdy,
  - posiada stałe miejsce pracy lub określone źródło utrzymania
 5. Wynajęty samochód nie może być odstąpiony innej osobie i nie może być kierowany przez osobę nie wymienioną w umowie. W przypadku stwierdzenia, że najemca odstąpił samochód osobie trzeciej wszelkie koszty z naprawą samochodu jak również odszkodowanie z tytułu kalectwa lub śmierci ponosi wynajmujący.
 6. W czasie użytkowania samochodu Klient zobowiązany jest do:
  - przestrzegania obowiązujących przepisów Ruchu Drogowego,
  - posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez Kontrole Ruchu Drogowego (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu, egzemplarza umowy),
  - zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą,
  - wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi, a to:
  a) sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego,
  b) sprawdzenie i uzupełnienie płynu hamulcowego,
  c) sprawdzenie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze,
  d) sprawdzenie stanu ogumienia,
  e) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych i głównych (wymiana żarówek)
 7. W przypadku awarii samochodu w okresie wynajmowania Klient zawiadamia wypożyczalnię o tym fakcie. W przypadku awarii na terenie Bielska - Białej i okolicy naprawę samochodu wykona wypożyczalnia. Rachunki za naprawy samochodu z terenu Bielska-Białej i okolicy przedstawione przez Klienta nie będą rozliczane. W przypadku awarii samochodu w odległości większej niż 50 km od Bielska- Białej wynajmujący naprawia samochód we własnym zakresie, z tym, że w przypadku naprawy o wartości powyżej 300 zł musi uzyskać telefoniczną zgodę wypożyczalni. Wypożyczalnia zwróci koszty naprawy po sprawdzeniu jej zasadności o ustaleniu, że do awarii doszło z przyczyn niezależnych od Klienta.
 8. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku drogowego wynajmujący zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestnika wypadku ( Imię i Nazwisko, Nr Dowodu Osobistego, Ubezpieczyciel, Nr Polisy Ubezp.), protokołu Policji, zabezpieczenie samochodu. W wypadku niedopełnienia w/w czynności winę za spowodowanie wypadku ponosi wynajmujący, co wiąże się z pokrywaniem kosztów naprawy, po kwocie stanowiącej różnicę wypłaconą przez Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe a rzeczywistym kosztem naprawy tj. 20% rachunku, oraz rachunek za ewentualne holowanie.
 9. Jeżeli samochód zostanie unieruchomiony na więcej niż 2 dni, w przypadku wypadku drogowego lub awarii, bez względu na okoliczności, wynajmujący jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10-cio krotnej kwoty wypożyczenia za 1 dobę, co nie ogranicza odpowiedzialności wynajmującego za spowodowane szkody.
 10. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia w wyniku włamania najemca zobowiązany jest do zgłoszenia kradzieży w najbliższej jednostce. Policji uzyskania na kopii umowy poświadczenia wynikłych strat.
 11. W przypadku drobnych uszkodzeń samochodu lub kradzieży bez względu na okoliczności, koszty z tego wynikłe do kwoty 500 zł ponosi wynajmujący.
 12. Klient odpowiada materialnie wobec wypożyczalni za braki paliw, części, wyposażenia oraz podmianę części z innego samochodu oraz inne wynikłe z jego winy, jak i straty z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.
 13. Samowolne przedłużenie najmu do 1 godz. wynosi 50 zł, ponad 1 godz. powoduje zaliczenie odpłatności całej doby.
 14. Przedłużenie wynajęcia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z wypożyczalnią ponad 1 dzień niż określone w umowie traktowane będzie jako próbę przywłaszczenia o czym wypożyczalnia powiadomi organa ścigania i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości 5-cio krotnej opłaty dobowej ponad czas uzgodniony.
 15. Samochód wynajęty posiada plomby na obydwu końcach linki szybkościomierza i w takim stanie winien być oddany. W przypadku zerwania którejkolwiek plomby linki, klient obciążony będzie karą umowną w wysokości równowartości 500 km za dobę. Koszt jednego km wg ceny obowiązującej w dniu zdania samochodu.
 16. Wybrane części samochodu są oznakowane i samowolne ich wymontowanie egzekwowane będzie w kwocie aktualnie obowiązującej ceny danej części.
 17. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w wyniku realizacji umowy wynajmu, rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne